ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است


ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد:ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد تصریح کرد: ارتقای جایگاه این دانشگاه همکاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر را می‌طلبد و در صورتی که از Read More

ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه هیات ممیزه موافقت شدارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیدر جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، 15 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند. ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه هیات ممیزه موافقت شدارتقای رتبه 15 عضو Read More