سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد


سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد با صدور حکمی توسط دکتر فرهاد رهبرسرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شددکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر علیرضا شیخ عطار را به سمت سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد. سرپرست اداره کل Read More