رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد


رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : آقای هادي ناصري فر به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد . رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد با حكم  آقای محمد جواد طيبي Read More