آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد نهایی شد


آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد نهایی شد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی:آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد نهایی شددکتر رنجبر از نهایی شدن آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در Read More