استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم


بدینوسیله به اطلاع می رساند شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم به منظور تامین نيروي انساني خود در رشته هاي شغلي ذيل به صورت قراردادي و از طريق مصاحبه شغلي اقدام به جذب نيرومي نمايد . ۱. مراقب سلامت زن (کارشناس بهداشت خانواده ) جهت مرکز خدمات جامع سلامت چاهک ۲. کارشناس سلامت روان با اولویت Read More