آگهی جذب کارشناس در پارک علم و فناوری فارس (قرارداد انجام کار معین)


آگهی جذب کارشناس در پارک علم و فناوری فارس (قرارداد انجام کار معین)آگهی جذب کارشناس در پارک علم و فناوری فارس (قرارداد انجام کار معین)   پارک علم ­و فناوری استان ­فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استناد مصوبات هیات امنای منطقه و آیین نامه تشکیلات پارکهای علم و فناوری ، ازطریق Read More