رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آن


رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آنبه دنبال افشاگری ها در خصوص شائبه استخدام های فامیلی در شورا و شهرداری تبریز توسط شورانشینان، ائل در گزارشی به بازتاب های آن پرداخته است. به گزارش ائل، در جلسه هفته گذشته شورای شهر تبریز بود که فرج قلی زاده، نائب رییس کمیسیون Read More