معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شد


معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شد  از سوی دکتر رهبر: دکتر رضا بهاری کاشانی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد  به عنوان یکی از  اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه‌ای رئیس، دبیر و Read More

راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی


راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی دکتر قربانی گلشن آبادی خبر دادراه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامیمدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد. راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های Read More