دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است


دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است دکتر میرزاده در جلسه هیات رئیسه:دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری استصدوهشتاد و چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد. دانشگاه آزاداسلامی Read More