گزارش تصویری-مراسم تقدير و قدرداني از زحمات سي ساله آقاي رضا زاده توسط همكاران محترم مركز فناوري اطلاعات


گزارش تصویری-مراسم تقدير و قدرداني از زحمات سي ساله آقاي رضا زاده توسط همكاران محترم مركز فناوري اطلاعات گزارش تصویری-مراسم تقدير و قدرداني از زحمات سي ساله آقاي رضا زاده توسط همكاران محترم مركز فناوري اطلاعات گزارش تصویری-مراسم تقدير و قدرداني از زحمات سي ساله آقاي رضا زاده توسط همكاران محترم مركز فناوري اطلاعات