کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.


کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.روزآهنگ کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید. روزآهنگکتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.