افزایش دقت آزمایش تشخیص اعتیاد به کمک فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


افزایش دقت آزمایش تشخیص اعتیاد به کمک فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزایش دقت آزمایش تشخیص اعتیاد به کمک فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی مشهدمحققان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری محققانی از دانشگاه فردوسی و سازمان پزشکی قانونی، موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو دقت آزمایش تشخیص اعتیاد را افزایش Read More