واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از اول فروردین برنامه‌های توسعه خود را اجرا کنند


دکتر میرزاده: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از اول فروردین برنامه‌های توسعه خود را اجرا کنندرئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از اول فروردین، برنامه‌های توسعه خود در زمینه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و عمرانی را اجرا کنند. روزنامه قانون تکنولوژی جدید