دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است


دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است دکتر شیخ الاسلامی در جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی تاکید بر پژوهش و فناوری و اشتغال در دانشگاهها/ دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است هیجدهمین جلسه ی شبکه جامع Read More