دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول چهار شاخه علمی کشور را به خود اختصاص داد


دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول چهار شاخه علمی کشور را به خود اختصاص داد  براساس جدیدترین گزارش تامسون رویترز؛دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول چهار شاخه علمی کشور را به خود اختصاص داددانشگاه آزاد اسلامی در تازه‌ترین رتبه‌بندی موسسه تامسون رویترز، در چهار شاخه مهندسی، شیمی، علم مواد و ریاضی رتبه نخست را در بین دانشگاه‌های Read More

دانشگاه آزاد اسلامی مقام نخست تولید علم در کشور را مجددا به خود اختصاص داد


به لحاظ تولید مقالات علمیدانشگاه آزاد اسلامی مقام نخست تولید علم در کشور را مجددا به خود اختصاص دادبر اساس آخرین داده ها در نظام رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز(ESI) ، دانشگاه آزاد اسلامی از نظر میزان تولید علم مقام نخست تولید علم در کشور و در میان دانشگاه های جهان مقام یکصد و هشتاد Read More