استخدام شرکت آرد فسا


استخدام شرکت آرد فسا  شرکت آرد فسابه یک کارشناس مهندس صنایع غذایی جهت تکمیل کادر خود در شیراز نیازمند است. تکمیل فرم در سایت:www.ardefasa.com استخدام شرکت آرد فسا   شرکت آرد فسابه یک کارشناس مهندس صنایع غذایی جهت تکمیل کادر خود در شیراز نیازمند است. تکمیل فرم در سایت:www.ardefasa.comاستخدام شرکت آرد فسا استخدام