استخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه.


استخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه.استخدام دهوند استخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه. استخدام دهونداستخدامی انتخاب بازیگرمستعد بصورت گزینشی ،حرفه ای و بورسیه.