21 آذر ماه: برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر در واحد مشهد


21 آذر ماه: برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر در واحد مشهد

 فردا 21 اذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:
 بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر
بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با شرکت بیش از 2000 نفر از دانشجویان و اساتید این دانشگاه  فردا 21 آذرماه در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

21 آذر ماه: برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر در واحد مشهد

 فردا 21 اذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:
 بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر
بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با شرکت بیش از 2000 نفر از دانشجویان و اساتید این دانشگاه  فردا 21 آذرماه در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

21 آذر ماه: برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر در واحد مشهد