15 و 16 اسفندماه؛ برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در واحد مشهد


15 و 16 اسفندماه؛ برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در واحد مشهد

15 و 16  اسفندماه
بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود
بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی  روزهای 15 اسفندماه (ویژه برادران ) و 16 اسفند ماه (ویژه خواهران) در این واحد دانشگاهی  برگزار می شود

15 و 16 اسفندماه؛ برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در واحد مشهد

15 و 16  اسفندماه
بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود
بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی  روزهای 15 اسفندماه (ویژه برادران ) و 16 اسفند ماه (ویژه خواهران) در این واحد دانشگاهی  برگزار می شود

15 و 16 اسفندماه؛ برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات شفاهی قرآن کریم در واحد مشهد