گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد


گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد

گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد

گزارش تصویری2- ديدار گروهها ، تشكلها و شخصيتهاي علمي و دانشگاهي با سرپرست جديد دانشگاه آزاد استان و مشهد