گزارش تصویری-پنجمین جشنواره خیریه دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد با عنوان بازارچه خیریه باران مهربه همت کانون خیریه مهر باران


گزارش تصویری-پنجمین جشنواره خیریه دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد با عنوان بازارچه خیریه باران مهربه همت کانون خیریه مهر باران

گزارش تصویری-پنجمین جشنواره خیریه دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد با عنوان بازارچه خیریه باران مهربه همت کانون خیریه مهر باران

گزارش تصویری-پنجمین جشنواره خیریه دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد با عنوان بازارچه خیریه باران مهربه همت کانون خیریه مهر باران