گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی گرو ه های دانشکده فنی و مهندسی با معاون پژوهش و فناروی ، پیرامون سیاست های پژوهشی و بررسی و تسهیل روش های درامدزایی غیر شهریه ای، طرح های برون دانشگاهی و…بررسی روان سازی تعاملات دانشکده با معاونت پژوهش


گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی گرو ه های دانشکده فنی و مهندسی با معاون پژوهش و فناروی ، پیرامون سیاست های پژوهشی و بررسی و تسهیل روش های درامدزایی غیر شهریه ای، طرح های برون دانشگاهی و…بررسی روان سازی تعاملات دانشکده با معاونت پژوهش

گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی گرو ه های دانشکده فنی و مهندسی با معاون پژوهش و فناروی ، پیرامون سیاست های پژوهشی و بررسی و تسهیل روش های درامدزایی غیر شهریه ای، طرح های برون دانشگاهی و…بررسی روان سازی تعاملات دانشکده با معاونت پژوهش

گزارش تصويري-چهارمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی گرو ه های دانشکده فنی و مهندسی با معاون پژوهش و فناروی ، پیرامون سیاست های پژوهشی و بررسی و تسهیل روش های درامدزایی غیر شهریه ای، طرح های برون دانشگاهی و…بررسی روان سازی تعاملات دانشکده با معاونت پژوهش