گزارش تصويري-سخنراني پروفسور جمشيد ممتاز مدرس حقوق بين الملل دانشگاه تهران در خصوص مسايل اخير كردستان عراق با ديد حقوقي در دانشكده حقوق و علوم سياسي


گزارش تصويري-سخنراني پروفسور جمشيد ممتاز مدرس حقوق بين الملل دانشگاه تهران در خصوص مسايل اخير كردستان عراق با ديد حقوقي در دانشكده حقوق و علوم سياسي

گزارش تصويري-سخنراني پروفسور جمشيد ممتاز مدرس حقوق بين الملل دانشگاه تهران در خصوص مسايل اخير كردستان عراق با ديد حقوقي در دانشكده حقوق و علوم سياسي

گزارش تصويري-سخنراني پروفسور جمشيد ممتاز مدرس حقوق بين الملل دانشگاه تهران در خصوص مسايل اخير كردستان عراق با ديد حقوقي در دانشكده حقوق و علوم سياسي