گزارش تصويري-جشن بزرگ طليعه نور به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در دانشكده حقوق و علوم سياسي وزبان هاي خارجي


گزارش تصويري-جشن بزرگ طليعه نور به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در دانشكده حقوق و علوم سياسي وزبان هاي خارجي

گزارش تصويري-جشن بزرگ طليعه نور به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در دانشكده حقوق و علوم سياسي وزبان هاي خارجي

گزارش تصويري-جشن بزرگ طليعه نور به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در دانشكده حقوق و علوم سياسي وزبان هاي خارجي