گزارش تصويري-برگزاري سمينار بستن حساب هاي سال94 با حضور مديران مالي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در محل مركز رفاهي


گزارش تصويري-برگزاري سمينار بستن حساب هاي سال94 با حضور مديران مالي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در محل مركز رفاهي

گزارش تصويري-برگزاري سمينار بستن حساب هاي سال94 با حضور مديران مالي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در محل مركز رفاهي

گزارش تصويري-برگزاري سمينار بستن حساب هاي سال94 با حضور مديران مالي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در محل مركز رفاهي

آپدیت نود 32 ورژن 9

تلگرام