گزارش تصويري-برگزاري جشن طليعه نور به مناسبت ميلاد حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) و بزرگداشت روز دانشجو در دانشكده پزشكي


گزارش تصويري-برگزاري جشن طليعه نور به مناسبت ميلاد حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) و بزرگداشت روز دانشجو در دانشكده پزشكي

گزارش تصويري-برگزاري جشن طليعه نور به مناسبت ميلاد حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) و بزرگداشت روز دانشجو در دانشكده پزشكي

گزارش تصويري-برگزاري جشن طليعه نور به مناسبت ميلاد حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) و بزرگداشت روز دانشجو در دانشكده پزشكي