گزارش تصويري-بازديد علمي جمعي از اساتيد و دانشجويان رشته شهرسازي دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد از محل پروژه كمربند سبز مشهد و اجراي مراسم كاشت درخت در بخشي از عرصه پروژه توسط دانشجويان


عکس

اخبار کارگران