گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري


گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري

گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري

گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري