کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد


کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد

کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد
کتاب تالیفی دکتر پرویز واحدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد و در جشن كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.

کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد

کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد
کتاب تالیفی دکتر پرویز واحدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد و در جشن كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.

کتاب تالیفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزیده سی و پنجمین دوره کتاب سال شد