کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.


کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.
روزآهنگ

کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.

روزآهنگ
کتاب «آزمون استخدامی سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی» توسط «شباهنگ» به چاپ رسید.