کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی


کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی

با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دکتر پورعباس صورت گرفت
کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با صدور بخشنامه‌ای، آیین‌نامه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی را به واحدها و مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی

با ابلاغ آیین نامه ای از سوی دکتر پورعباس صورت گرفت
کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با صدور بخشنامه‌ای، آیین‌نامه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی را به واحدها و مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی