کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد


کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد

 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی :
کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جزئیات کارکرد کارگروه «بررسی حذف کنکور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت:کار گروه مذکور به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد

 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی :
کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جزئیات کارکرد کارگروه «بررسی حذف کنکور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت:کار گروه مذکور به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد