پیام دکتر فرهاد رهبر به مناسبت آغاز هفته بسیج


پیام دکتر فرهاد رهبر به مناسبت آغاز هفته بسیج

پیام دکتر فرهاد رهبر به مناسبت آغاز هفته بسیج
امروز جامعه دانشگاهی، بیش از هر زمان دیگر به فرهنگ بسیجی و روحیه خستگی ناپذیر نیاز دارد

پیام دکتر فرهاد رهبر به مناسبت آغاز هفته بسیج

پیام دکتر فرهاد رهبر به مناسبت آغاز هفته بسیج
امروز جامعه دانشگاهی، بیش از هر زمان دیگر به فرهنگ بسیجی و روحیه خستگی ناپذیر نیاز دارد

پیام دکتر فرهاد رهبر به مناسبت آغاز هفته بسیج