پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشکده برتراستان شد


پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشکده برتراستان شد

در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی

پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشکده برتراستان شد
پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی به عنوان پژوهشکده برتر استانی معرفی و تقدیر شد.

پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشکده برتراستان شد

در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی

پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشکده برتراستان شد
پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی به عنوان پژوهشکده برتر استانی معرفی و تقدیر شد.

پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد پژوهشکده برتراستان شد