وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است


وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكي را بشدت کاهش داده است
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی عليرغم برخورداري واحد مشهد از دو بيمارستان ملكي با امكانات فوق العاده، ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي را به شدت محدود کرده است .

وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكي را بشدت کاهش داده است
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی عليرغم برخورداري واحد مشهد از دو بيمارستان ملكي با امكانات فوق العاده، ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي را به شدت محدود کرده است .

وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است