نگارش بخش شش کاندید کتاب سال 2015 انگلستان توسط استاد واحد مشهد


توسط عضو هیات علمی واحد مشهد انجام شد :
نگارش بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل )
 بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل ) توسط دکتر رامین زجاجی  عضو هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نگارش شد .

مرکز فیلم

مرجع سلامتی