موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 موفقیت و آرامش در زندگی

با سخنرانی

استاد حورایی

زمان : دوشنبه 20 آذرماه ساعت 13:30
مکان : سالن آمفی تاتر مجتمع فرهنگی شهدای گمنام دانشگاه

موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 موفقیت و آرامش در زندگی

با سخنرانی

استاد حورایی

زمان : دوشنبه 20 آذرماه ساعت 13:30
مکان : سالن آمفی تاتر مجتمع فرهنگی شهدای گمنام دانشگاه

موفقیت و آرامش در زندگی با سخنرانی استاد حورایی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد