مناقصه پیمانکار نیروی انسانی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش


مناقصه پیمانکار نیروی انسانی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
این شرکت در نظر دارد پیمانکاری نیروی انسانی خود شامل نیروی انسانی ساده و فنی و پاکساز را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا ۱۰ روز پس از درج آگهی به حراست شرکت تحویل و رسید دریافت نمائید. *** تامین نیروی پاکساز *** شرایط عمومی نیروی پاکساز.pdf […]

مناقصه پیمانکار نیروی انسانی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

این شرکت در نظر دارد پیمانکاری نیروی انسانی خود شامل نیروی انسانی ساده و فنی و پاکساز را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا ۱۰ روز پس از درج آگهی به حراست شرکت تحویل و رسید دریافت نمائید. *** تامین نیروی پاکساز *** شرایط عمومی نیروی پاکساز.pdf […]
مناقصه پیمانکار نیروی انسانی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش