مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 3


مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 3

مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان/3/
معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی، مطالباتشان از روسای واحدهای مراکز استان در ششمین نشست هماهنگی و پایش أمور استان ها مطرح کردند.

مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 3

مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان/3/
معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی، مطالباتشان از روسای واحدهای مراکز استان در ششمین نشست هماهنگی و پایش أمور استان ها مطرح کردند.

مطالبات معاونان علوم پزشکی،ورزشی و اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی از روسای واحدهای استان 3

بک لینک رنک 7