مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب


مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب

مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب

باحضوررياست،مسئولين،اساتيد،كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزادمشهد

پنجشنبه ١٢ بهمن ساعت ٨/٣٠ آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب

مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب

باحضوررياست،مسئولين،اساتيد،كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزادمشهد

پنجشنبه ١٢ بهمن ساعت ٨/٣٠ آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

مراسم گراميداشت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب