مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد


مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

با حکم دکتر فرهاد رهبر؛
مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، محمد عابدی را به سمت «مدیر کل دانش‌آموختگان» منصوب کرد.

مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

با حکم دکتر فرهاد رهبر؛
مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، محمد عابدی را به سمت «مدیر کل دانش‌آموختگان» منصوب کرد.

مدیرکل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد