محمد مهدی برادران، مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد


محمد مهدی برادران، مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد

 با حکم رئیس دفتر بازرسی ویژه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی
محمد مهدی برادران، مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد
از سوی روح‌الامین اسمعیلی رئیس دفتر بازرسی ویژه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی برادران به عنوان مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد .

محمد مهدی برادران، مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد

 با حکم رئیس دفتر بازرسی ویژه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی
محمد مهدی برادران، مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد
از سوی روح‌الامین اسمعیلی رئیس دفتر بازرسی ویژه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی برادران به عنوان مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد .

محمد مهدی برادران، مدیر دفتر رابط بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد