متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد


متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد

متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد

متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد