قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد


قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد

ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 13/12/96 براي آخرين بار فقط آندسته از دانشجوياني كه تاكنون موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند مي توانند از تاريخ 14/12/96 ساعت 8 صبح لغايت 15/12/96 ساعت 24 به سايت دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب واحد و حذف واضافه اقدام نمايند.درغيراينصورت مطابق مقررات آموزشي بايد از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد

ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 13/12/96 براي آخرين بار فقط آندسته از دانشجوياني كه تاكنون موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند مي توانند از تاريخ 14/12/96 ساعت 8 صبح لغايت 15/12/96 ساعت 24 به سايت دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب واحد و حذف واضافه اقدام نمايند.درغيراينصورت مطابق مقررات آموزشي بايد از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد