قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان


قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

ضیافت اندیشه استادان

ویژه اساتید هیات علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

مهلت ثبت نام : 26 مرداد ماه

قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

ضیافت اندیشه استادان

ویژه اساتید هیات علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

مهلت ثبت نام : 26 مرداد ماه

قابل توجه اساتید محترم / برگزاری ضیافت اندیشه استادان