فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
مصاحبه علمی متأخرین مصاحبه های دکتری داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در روزهای 9 و 10 مرداد ماه جاری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.

فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
مصاحبه علمی متأخرین مصاحبه های دکتری داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در روزهای 9 و 10 مرداد ماه جاری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.

فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی