فرصت مجدد برای ثبت نام در کنکور ۹۷


فرصت مجدد برای ثبت نام در کنکور ۹۷
اظهار کرد: بر اساس ضوابط تعیین شده برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ جهت پذیرش در دوره های روزانه نوبت دوم، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از روز اول بهمن ماه ۹۶ […]

فرصت مجدد برای ثبت نام در کنکور ۹۷

اظهار کرد: بر اساس ضوابط تعیین شده برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ جهت پذیرش در دوره های روزانه نوبت دوم، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از روز اول بهمن ماه ۹۶ […]
فرصت مجدد برای ثبت نام در کنکور ۹۷