فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک


فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک در نظر دارد جهت تکمیل کادر تیم سلامت پزشک خانواده ( برنامه بیمه روستایی) و طرح تحول در واحد های تابعه اقدام به جذب نیرو نماید،لذا از ماماهای متقاضی دعوت به عمل می آید تا ۱۵ اسفند ماه […]

فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک در نظر دارد جهت تکمیل کادر تیم سلامت پزشک خانواده ( برنامه بیمه روستایی) و طرح تحول در واحد های تابعه اقدام به جذب نیرو نماید،لذا از ماماهای متقاضی دعوت به عمل می آید تا ۱۵ اسفند ماه […]
فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک