عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب مشهد شد
مهندس علیرضا علیزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پزوهشگر برتر هشتمین سمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب شد .

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب مشهد شد
مهندس علیرضا علیزاده عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پزوهشگر برتر هشتمین سمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب شد .

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، پژوهشگر برترسمینار تخصصی دستاوردهای پژوهشی آب و فاضلاب