عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر نوید حبیبی عضو هیات علمی گروه آموزشی «مدیریت دولتی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر علیرضا رهایی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر نوید حبیبی عضو هیات علمی گروه آموزشی «مدیریت دولتی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر علیرضا رهایی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت